Kliping MAP

Kliping MAP model е резултат на нашето многугодишно истражување и развој, со кои се дојде до сознанието дека самиот мониторинг на медиумите не е доволен за успех на организацијата. Ние поврзуваме широк избор на сродни услуги и функционално ги спојуваме во согласност со „едношалтерскиот“ принцип. Сето ова со намера на нашите претплатници да им ги обезбедиме сите услуги на највисоко ниво и на едно место. Kliping’s MAP model ја потенцира поврзаноста и значењето на следењето, анализите, медиа планирањето и медиумите алатки кои тоа го овозможуваат.

Зошто Клипинг?

  • Со помош на Kliping MAP model, на претплатниците им нудиме сеопфатна поддршка во управувањето на медиумските информации.
  • Ние водиме грижа за целосниот мониторинг на медиумите, анализите, планирањето и медиумските алатки.
  • Ние нудиме модерна, ефикасна, едношалтерска платформа за сите услуги.
  • Ние работиме регионално, размислуваме и се поврзуваме глобално.
  • Ние ги прилагодуваме услугите на сите видови организации.
  • Ние создаваме трендови на увид и анализи на социјалните медиуми.