Контакт

КЛИПИНГ СКОПЈЕ дооел

Сава Ковачевиќ бр.1, ламела 3/1-6, 1000 Скопје, Македонија

  • Teл: +389 2 32 24 741
  • Fax: +389 2 27 72 616
  • E-mail: contact@kliping.mk
  • Web site: www.kliping.mk


ЕДБ: MK4030008038172

Матичен број: 6383742

Депонент банка: НЛБ Тутунска Банка АД

Жиро сметка: 210-0638374201-75