Планирање

kliping planning

Освен следењето и анализата на медиумите, информацискиот циклус бара голем број на услуги кои ги надополнуваат комуникациските предизвиците на организациите. Овие услуги имаат најмногу значење и вредност во фазата на планирање или во подготовката за тоа. Планирањето опфаќа сеопфатен увид во изминатите медиумски настани, подготовка на различни извештаи, дневни / неделни / месечни прегледи, медиумите колекции, контакти на новинарите, итн. Преку целата мрежа на услугПи за планирање, нашите партнери се опремени целосно и во реално време со квалитетни и практично корисни информации, кои се потребни за комуникацијата на која било организација.

Вашето планирање се одвива едноставно со помош на оригиналните алатки и услуги на Kliping, прилагодени на вашите желби и на природата на вашата работа. Модерните и сигурни е-решенија се само средство за постигнување на вашите цели, вклучувајќи и совршенство во комуникацијата.